ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΦΘΑΛΜΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Optometric Screening of Elementary Students in Greece